Udalekuak 2024

Norentzat? / ¿Para quién?

2013 eta 2019 urte bitartean jaiotako haurrentzat
Niñas/os nacidas/os entre los años 2013 y 2019

Noiz? / ¿Cuándo?

Ekainaren 24tik uztailaren 19ra
Del 24 de junio al 19 de julio.

Ordutegia / Horario

Astelehenetik ostiralera 10:00etatik 13:00etara.
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00.
Behar izanez gero, ikastetxeetako zaintza- eta jangela-zerbitzuekin koordinatuta (galdetu zerbitzu hauei buruz ikastetxean).
De ser necesario, en coordinación con los servicios de cuidado y comedor de los centros escolares (preguntar acerca de estos servicios en el centro escolar).

Aurretiko izen-ematea I Preinscripción

Apirilaren 24tik maiatzaren 3ra. Del 24 de abril al 3 de mayo. Plaza mugatuak. Behar izanez gero zozketa egingo da. Plazas limitadas. En caso necesario se realizará sorteo.

Udalekuetan plaza lortu dutenen zerrenda maiatzaren 15etik aurrera argitaratuko da Ordiziako Udalaren webgunean (www.ordizia.eus). Las lista de los/las que consigan plaza en el programa Udalekuak se publicarán a partir del 15 de mayo en la página web del ayuntamiento de Ordizia.

Udalekuetan plaza lortu dutenei Ordiziako Udalak dagokien kuota kobratuko die ekainean. A las personas solicitantes que consigan plaza en el programa Udalekuak, el ayuntamiento de Ordizia les cobrará en junio la cuota correspondiente.

Plazari uko egin nahi bazaio, eskaera orria aurkeztu beharko da Ordiziako Udaleko Arreta bulegoan edo Udalaren egoitza elektronikoaren bitartez. Si se desea renunciar a la plaza, se deberá presentar la hoja de solicitud en la Oficina de Atención del Ayuntamiento de Ordizia o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. 

Eskaera izapidetzeko, hauetako bide bat aukeratu: PARA TRAMITAR LA SOLICITUD utilizar una de estas opciones:

1) AURREZ AURRE, Ordiziako Udaleko Arreta bulegoan, 8:00-13:30, edo Gazteria bulegoan (Barrena), astearteetan eta ostegunetan, 16:00-18:00. De manera PRESENCIAL en la oficina de Atención a la Ciudadanía del ayuntamiento de Ordizia, 8:00-13:30, o en la oficina de información juvenil (Barrena), martes y jueves, 16:00-18:00.

2) Ordiziako Udalaren EGOITZA ELEKTRONIKOAN: www.ordizia.eus. Bide hau erabiltzeko ziurtagiri elektronikoa edukitzea beharrezkoa izango da (IZENPE, BaKQ…).  Horretarako eskaera orokorra inprimakia bete behar da eta udalekuetako eskaera orria eta, beharrezkoa bada, gainerako dokumentazioa erantsi. En la SEDE ELECTRÓNICA del ayuntamiento de Ordizia: www.ordizia.eus. Para utilizar esta opción será necesario tener una identificación electrónica (IZENPE, BaKQ…). Para ello hay que rellenar el impreso de solicitud general y adjuntar el impreso de solicitud de Udalekuak 2024 y, en su caso, la documentación restante.

Kuota / Cuota

Arrunta I Ordinaria: 89€ Anai-arreba bat baino gehiago matrikulatuta, bigarrenetik aurrera: 78€.  Más hermanos/as matriculados/as, a partir del/la segundo/a: 78€

PREZIOETAN HOBARIAK DIRU-SARREREN ARABERA Bonificaciones en la cuota según ingresos. Hobaria eska dezakete beren urteko errenta-mailak muga jakin batzuk gainditzen ez dituztela egiaztatzen duten bizikidetza-unitateek. Pueden solicitar bonificación las unidades convivenciales que acrediten que su nivel de renta anual no supera determinados límites.

ERRENTA-MAILAK / Niveles de renta

 

Kategoria 1

Categoría 1

Kategoria 2

Categoría 2

Kategoria 3

Categoría 3

Kategoria 4

Categoría 4

Hobari gabe

Sin bonificación

Bizikidetza unitate kideak

N.º miembros unidad           convivencial

%90

%75

%50

%35

%0

2

<21.772,80

21.772,81-24.645,60

24.645,61-29.635,20

29.635,21-
36.439,20

  >36.439,20

3

<23.436,00

23.436,01-27.064,80

27.064,81-32.508,00

32.508,01-
41.277,60

  >41.277,60

4 edo / o +

<25.552,80

25.552,81-29.332,80

29.332,81-34.927,20

34.927,21-44.604,00

  >44.604,00

 

HOBARIAK / Bonificaciones

KUOTA

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

Kategoria 4

Hobari gabe / Sin bonificación

 

   %90

   %75

   %50

   %35

   %0

Arrunta /Ordinaria

   8,90€

   22,25€

   44,50€

   57,85€

   89€

2. anai-arrebatik aurrera/
A partir del 2. hermano/a

   7,80€

   19,50€

   39,00€

   50,70€

   78€

 

 HOBARIA ESKATZEKO AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA / Para solicitar la bonificación hay que adjuntar la siguiente documentación:

1)      Bizikidetza-unitateko kide guztien azken errenta aitorpena. La declaración de la renta de todos los miembros de la unidad convivencial.

 2)      Errenta aitorpena egiteko beharrik ez badago, diru-sarreren ziurtagiria: DBE, GLL, 10T, bizibidea egiaztatzen duen beste edozein dokumentu (Gizarte zerbitzuak, Gurutze Gorria, Caritas, etab.). En caso de no tener obligación de realizar la declaración de la renta, certificado de ingresos: RGI, AES, 10T, cualquier otro documento que acredite el medio de vida (Servicios sociales, Cruz Roja, Caritas, etc.).

 Etxebizitzako partaide guztiek egunean egon beharko dute udal-zorretan. Todos los integrantes de la vivienda deberán estar al corriente de las deudas municipales.

Eskaera orriak

ESKAERA ORRIA - UDALEKUAK 2024
Banku kontuaren titularraren helbideratzeko baimena