Iragarki taula // Tablón de anuncios

Epea: 2019ko abenduaren 19a

Tokiko Udal Batzarrak, 2019ko urriaren 31an egindako ohiko bilkuran, hasierako izaeraz onartu zuen, “32-Garbigune” Hirigintza Interbentzio Eremuaren Birpartzelazio Proiektua, Sasieta Mankomunitateak sustatutakoa da eta José Mari Aseginolaza arkitektoak eta Jon Orue-Etxeberria Iturri, abokatuak idatzi zuten.

Proiektu hori jendaurrean jartzen da hogei eguneko epean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita, doakienek aztertu eta egoki deritzoten ohar eta alegazioak aurkez ditzaten.

Udaletxeko Idzkaritzan azter daiteke dokumentua, lanegunetan, larunbatetan izan ezik, goizeko 9:00etatik 13:00etara.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkia

Behin betiko onarpena. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkia.

Epea: 2019ko abenduaren 13a

2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutako Udal Entitateen Antolaketa, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoa arautzen duen Erregelamenduko 44.2 artikuluan xedatutakoa betetzeko, denek horren berri izan dezaten eta bestelako eraginetarako, jakinarazten dut, 1072 dekretua eman dudala. Honen bidez Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/94 Legearen idazketa berriaren arabera, honako hau erabaki dut: alkatetza funtzioak Lander Mujika Onandia zinegotziarengan eskuordetzea ezkontza zibila ospatzeko, 2019ko azaroaren 5ean, goizeko 12:30ean, Udaleko Batzar Aretoan.

Ordizian, 2019ko urriaren 30ean. Adur Ezenarro Agirre, Ordiziako alkatea.